حمل و نقل و انبارداری تایر

بارگیری و حمل و نقل تایرهای OTR باید مطابق روش های استاندارد باشد. در صورت عدم پیروی از این روش ها به پرسنل و تایرها آسیب می رسد. حساس ترین قسمت تایر در هنگام حمل و نقل قسمت طوقه (Bead) می باشد در صورت آسیب دیدن قابل تعمیر نیست و یک تایر غیر قابل استفاده […]

اپراتورهای ماشین آلات

پرسنلی که وظیفه هدایت ماشین آلات را به عهده دارند نقشی کلیدی در چگونگی عملکرد یک تایر ایفا می کنند. به همین جهت آموزشی که اپراتور یک دستگاه می بیند باید فراتر از چگونگی هدایت آن وسیله ­باشد. اپراتورهایی که دستورالعملهای مربوط به شناسایی و جلوگیری از آسیب های تایر را فراگرفته و در حین […]